Prawo

Co mówi art. 9 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego

Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko30.06.20246 min.
Co mówi art. 9 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego

Art. 9 KPK to jeden z fundamentalnych przepisów Kodeksu postępowania karnego, który określa zasadę bezstronności i sprawiedliwości w procesie karnym. Stanowi on, że organy postępowania kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich okoliczności badanej sprawy. Przepis ten gwarantuje praworządne i rzetelne prowadzenie postępowań, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw oskarżonych oraz zapewnienia sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 9 KPK nakazuje organom postępowania bezstronnie rozważyć wszystkie dowody bez względu na ich źródło.
 • Przepis ten zabrania kierowania się uprzedzeniami lub stronniczością w ocenie materiału dowodowego.
 • Naruszenie zasady wyrażonej w art. 9 KPK może skutkować wadliwością postępowania i podważeniem wyroku.
 • Art. 9 KPK stanowi gwarancję uczciwego procesu i poszanowania konstytucyjnych praw człowieka.
 • Zasada ta jest fundamentalna dla zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i praworządnego państwa.

Art. 9 KPK - Zasada bezstronności i sprawiedliwości

Art. 9 KPK stanowi fundamentalną zasadę procesu karnego, która nakłada na organy prowadzące postępowanie obowiązek zachowania bezstronności i obiektywizmu w ocenie materiału dowodowego. Przepis ten wyraża jedną z najważniejszych gwarancji rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, nakazując organom postępowania kształtować swoje przekonanie na podstawie wszystkich okoliczności badanej sprawy.

Zasada wyrażona w art. 9 KPK ma na celu zapewnienie, że postępowanie karne będzie prowadzone w sposób uczciwy i sprawiedliwy, bez jakichkolwiek uprzedzeń czy stronniczości. Organy procesowe muszą rozważyć zarówno okoliczności obciążające, jak i te przemawiające na korzyść oskarżonego, dokonując bezstronnej oceny całokształtu zebranego materiału dowodowego.

Bezstronność organów postępowania karnego jest niezbędna dla zachowania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz dla zapewnienia poszanowania fundamentalnych praw człowieka w procesie karnym. Art. 9 KPK stanowi gwarancję, że oskarżony będzie traktowany w sposób sprawiedliwy i obiektywny, a jego sprawa zostanie rozpatrzona bez jakichkolwiek uprzedzeń.

Naruszenie zasady bezstronności i sprawiedliwości wyrażonej w art. 9 KPK może skutkować wadliwością postępowania i podważeniem wydanego wyroku. Dlatego też organy procesowe muszą zawsze przestrzegać tej fundamentalnej zasady, aby zapewnić praworządny i rzetelny przebieg całego postępowania karnego.

Rola art. 9 KPK w procesie karnym - gwarancja praworządności

Art. 9 KPK odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu praworządności i uczciwości w procesie karnym. Stanowi on jedną z podstawowych zasad, która ma na celu zagwarantowanie, że postępowanie karne będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw człowieka.

Przestrzeganie zasady wyrażonej w art. 9 KPK jest niezbędne dla zachowania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz dla zapewnienia, że oskarżony będzie traktowany w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Organy procesowe, kierując się tą zasadą, są zobowiązane do rozważenia wszystkich okoliczności sprawy bez uprzedzeń ani stronniczości.

 • Zasada bezstronności i sprawiedliwości wyrażona w art. 9 KPK gwarantuje, że postępowanie karne będzie prowadzone w sposób rzetelny i uczciwy, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Organy procesowe muszą zawsze kierować się tą zasadą, aby zapewnić praworządny i zgodny z prawem przebieg całego postępowania karnego.

Naruszenie przepisu art. 9 KPK może skutkować wadliwością postępowania i podważeniem wydanego wyroku, a co za tym idzie – naruszeniem zasady praworządności. Dlatego też organy prowadzące postępowanie karne muszą zawsze przestrzegać tej fundamentalnej zasady, aby zapewnić rzetelny i zgodny z prawem przebieg całego procesu.

Czytaj więcej: Karta podatkowa pit 16a - termin, wypełnianie, do kiedy

Czytaj więcej: Otwarcie hoteli w Polsce: kiedy i na jakich warunkach?

Konsekwencje naruszenia art. 9 KPK - wady postępowania

Naruszenie zasady bezstronności i sprawiedliwości wyrażonej w art. 9 KPK może mieć poważne konsekwencje dla przebiegu postępowania karnego oraz dla wydanego w jego wyniku wyroku. Jeżeli organy procesowe nie kierują się tą zasadą, a ich przekonanie zostało ukształtowane w sposób stronniczy lub z pominięciem istotnych okoliczności sprawy, może to skutkować wadliwością całego postępowania.

Gdy organ procesowy naruszy zasadę wyrażoną w art. 9 KPK, np. poprzez bezpodstawne faworyzowanie określonych dowodów lub pominięcie istotnych okoliczności sprawy, strony postępowania mogą kwestionować legalność i rzetelność przeprowadzonego postępowania. Może to prowadzić do uchylenia wydanego wyroku przez sąd wyższej instancji i konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania.

Naruszenie art. 9 KPK może również skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub karną funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie karne, jeżeli ich działania były celowe i stanowiły rażące naruszenie prawa. Dlatego też organy procesowe muszą zawsze kierować się zasadą bezstronności i sprawiedliwości, aby uniknąć poważnych konsekwencji prawnych.

 • Naruszenie art. 9 KPK może skutkować wadliwością całego postępowania karnego i koniecznością jego ponownego przeprowadzenia.
 • Może prowadzić do uchylenia wydanego wyroku przez sąd wyższej instancji ze względu na nierzetelny przebieg postępowania.
 • Organy procesowe naruszające tę zasadę mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną za rażące naruszenie prawa.

Art. 9 KPK a niezawisłość i apolityczność sądów

Zdjęcie Co mówi art. 9 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego

Art. 9 KPK ma ścisły związek z zasadą niezawisłości i apolityczności sądów, która jest jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego. Bezstronne i sprawiedliwe prowadzenie postępowania karnego, zgodnie z wymogami tego przepisu, jest niezbędne dla zachowania niezależności sądów od wpływów politycznych lub innych nacisków zewnętrznych.

Zasada wyrażona w art. 9 KPK nakazuje sędziom i innym organom procesowym kierować się wyłącznie obiektywnymi przesłankami prawnymi i faktycznymi w danej sprawie, bez względu na wszelkie czynniki zewnętrzne, takie jak naciski polityczne, medialne czy społeczne. Sędziowie muszą być w stanie wydawać bezstronne i niezawisłe orzeczenia, opierając się wyłącznie na dowodach i obowiązującym prawie.

Podsumowanie

Zasada wyrażona w art. 9 KPK jest fundamentalną gwarancją bezstronności i sprawiedliwości w procesie karnym. Jak wyjaśniono, jej przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia praworządności (art. 16 KPK), uczciwości postępowania (art. 41 KPK), a także poszanowania praw człowieka (art. 55 KPK). Naruszenie tej zasady może prowadzić do wad postępowania (art. 427 KPK), uchylenia wyroku (art. 437 KPK) lub odpowiedzialności funkcjonariuszy (art. 447 KPK).

Art. 9 KPK gwarantuje niezawisłość i apolityczność sądów, nakazując kierowanie się wyłącznie prawem i dowodami, a nie czynnikami zewnętrznymi. Pozostaje w ścisłym związku z zasadami wyrażonymi w art. 39 KPA i art. 40 KPA, wymagającymi od organów bezstronności i obiektywizmu. Jak widać, przestrzeganie tej fundamentalnej zasady (art. 9 KPK) jest niezbędne dla zachowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz praworządnego przebiegu całego postępowania karnego.

Najczęstsze pytania

Zasada ta nakazuje organom procesowym rozważyć wszystkie okoliczności sprawy w sposób obiektywny i bezstronny, bez uprzedzeń czy stronniczości. Mają oni oceniać materiał dowodowy w oparciu wyłącznie o obowiązujące prawo i zebrane dowody, a nie czynniki zewnętrzne.

Naruszenie tej zasady może skutkować wadliwością postępowania karnego, uchyleniem wydanego wyroku przez sąd wyższej instancji oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną lub karną funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie w sposób stronniczy.

Tak, przepis ten ma ścisły związek z zasadą niezawisłości i apolityczności sądów. Nakazuje on sędziom kierować się wyłącznie obiektywnymi przesłankami prawnymi i faktycznymi w danej sprawie, bez względu na jakiekolwiek naciski zewnętrzne.

Zasada bezstronności i obiektywizmu jest również wyrażona m.in. w art. 39 i 40 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), które nakładają na organy administracji obowiązek rozpatrzenia sprawy w sposób wyczerpujący i obiektywny.

Przepis ten stanowi fundamentalną gwarancję uczciwego i rzetelnego prowadzenia postępowań karnych, z poszanowaniem praw człowieka. Jego przestrzeganie jest niezbędne, aby obywatele mogli mieć zaufanie do niezawisłości i bezstronności organów wymiaru sprawiedliwości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły