Prawo

Co mówi art. 632 KPK? Sprawdź przepisy kodeksu postępowania karnego.

Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki25.06.20246 min.
Co mówi art. 632 KPK? Sprawdź przepisy kodeksu postępowania karnego.

632 kpk to jeden z kluczowych przepisów Kodeksu postępowania karnego. Reguluje on istotne kwestie związane z postępowaniem dowodowym, a jego znajomość jest niezbędna dla każdego, kto ma do czynienia z procedurami karnymi. W niniejszym artykule wyjaśnimy, co dokładnie stanowi art. 632 KPK, jakie są jego wyjątki i konsekwencje naruszenia. Omówimy także powiązania z innymi przepisami oraz orzecznictwo i komentarze doktryny w tym zakresie.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 632 KPK dotyczy przesłuchania świadków i określa zasady przeprowadzania tego dowodu.
 • Przepis zawiera wyjątki, w których określone osoby są zwolnione z obowiązku składania zeznań.
 • Naruszenie art. 632 może skutkować kwestionowaniem legalności czynności dowodowych i orzeczenia.
 • Niektóre wyjątki od art. 632 są powiązane z innymi przepisami, np. art. 180 KPK.
 • Interpretacja art. 632 podlega orzecznictwu sądów oraz analizie doktryny postępowania karnego.

Art. 632 kpk: Przepis i jego potencjalne zastosowanie

Art. 632 kpk to jeden z kluczowych przepisów Kodeksu postępowania karnego, regulujący kwestię przesłuchania świadków. Zgodnie z nim, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i złożyć zeznania, przekazując organom ścigania wszelkie posiadane informacje istotne dla postępowania.

Przepis ten ma na celu zapewnić prawidłowy przebieg postępowania dowodowego, umożliwiając zgromadzenie jak najpełniejszego materiału dowodowego. Jest to niezbędne dla rzetelnego wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia prawdy materialnej, co leży u podstaw sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.

Warto podkreślić, że 632 kpk znajduje zastosowanie nie tylko w sprawach karnych, ale także w innych rodzajach postępowań, takich jak postępowanie w sprawach nieletnich czy postępowanie w sprawach o wykroczenia. We wszystkich tych przypadkach przesłuchanie świadków jest kluczowym elementem postępowania dowodowego.

Rzetelne i zgodne z prawem przeprowadzenie przesłuchania świadków jest niezwykle istotne z perspektywy ochrony praw i wolności obywatelskich. Dlatego też wszelkie nieprawidłowości w stosowaniu art. 632 kpk mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, o których będzie mowa w dalszej części artykułu.

Wyjątki od art. 632 kpk: Kiedy przepis nie obowiązuje?

Kodeks postępowania karnego przewiduje jednak sytuacje, w których obowiązek składania zeznań nie ma zastosowania. Mowa tu o tzw. wyjątkach od art. 632 kpk, które wynikają z innych przepisów Kodeksu, a także z norm konstytucyjnych i międzynarodowych.

 • Jednym z najważniejszych wyjątków jest zwolnienie od obowiązku składania zeznań małżonka oskarżonego (art. 182 § 1 kpk) oraz jego najbliższych krewnych (art. 185 kpk).
 • Kolejny przykład to uprawnienie świadka do odmowy odpowiedzi na pytania, których udzielenie mogłoby narazić jego lub osoby najbliższe na odpowiedzialność karną (art. 183 kpk).
 • Wyjątek od obowiązku składania zeznań obejmuje również osoby będące funkcjonariuszami służb specjalnych, wobec których przestrzeganie tajemnicy stanowi obowiązek prawny (art. 179 kpk).

Ponadto, w pewnych sytuacjach zeznań świadka nie można wykorzystać jako dowodu w postępowaniu karnym, np. gdy świadek był uprzednio przesłuchiwany w charakterze oskarżonego (art. 182 § 2 kpk).

Warto pamiętać, że katalog wyjątków od obowiązku składania zeznań ma charakter zamknięty, co oznacza, że nie można go interpretować w sposób rozszerzający. Organy procesowe muszą zatem ściśle przestrzegać przepisów określających te wyjątki, aby nie doszło do naruszenia praw uczestników postępowania.

Czytaj więcej: Podatek 19 procent - jakie to podatki i ile to dochodu?

Czytaj więcej: Kilka domków letniskowych na jednej działce: Przepisy i zasady

Konsekwencje naruszenia art. 632 kpk: Co grozi?

Nieprzestrzeganie dyspozycji art. 632 kpk przez organy procesowe może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Naruszenie tego przepisu może skutkować kwestionowaniem legalności zgromadzonych dowodów oraz stawać się przyczyną uchylenia wyroku przez sąd wyższej instancji.

Jeżeli w toku postępowania dojdzie do przesłuchania świadka, który zgodnie z przepisami powinien być zwolniony z tego obowiązku, to zeznania takiej osoby mogą zostać uznane za niedopuszczalny dowód. Oznacza to, że sąd nie będzie mógł oparć swoich ustaleń faktycznych na tego rodzaju dowodzie.

 • W konsekwencji może to doprowadzić do uchylenia wyroku przez sąd odwoławczy i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
 • W skrajnych przypadkach może to nawet skutkować nieważnością całego postępowania, jeżeli doszło do rażącego naruszenia przepisów.

Co więcej, naruszenie art. 632 kpk przez organy ścigania lub sąd może stanowić podstawę do złożenia skargi na przewlekłość postępowania lub nawet skargi konstytucyjnej. Takie sytuacje nie tylko przedłużają i komplikują przebieg postępowania, ale także godzą w fundamentalne prawa stron procesowych.

Podobne przepisy w KPK: Inne artykuły związane z art. 632

Zdjęcie Co mówi art. 632 KPK? Sprawdź przepisy kodeksu postępowania karnego.

Art. 632 kpk nie funkcjonuje w kodeksie w oderwaniu od innych regulacji. Istotne znaczenie dla jego prawidłowej interpretacji i stosowania mają zwłaszcza przepisy dotyczące przesłuchania świadka, a także te określające wyjątki od obowiązku składania zeznań.

Wśród kluczowych przepisów powiązanych z art. 632 kpk należy wymienić chociażby art. 627 kpk, który nakazuje przestrzeganie określonych reguł podczas przesłuchiwania świadka. Przepis ten ma na celu zapewnić rzetelny przebieg tej czynności dowodowej, chroniąc świadka przed sugestywnymi pytaniami i innymi niedozwolonymi praktykami.

Niezmiernie istotne są również przepisy określające przywileje i zwolnienia od obowiązku składania zeznań, takie jak wspomniany wcześniej art. 182 § 1 kpk (dot. małżonka oskarżonego) czy art. 185 kpk (dot. krewnych oskarżonego). Ich odpowiednia interpretacja oraz powiązanie z art. 632 kpk ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw osób bliskich oskarżonemu.

Podsumowanie

Artykuł 632 kpk to ważny przepis regulujący przesłuchanie świadków w postępowaniu karnym. Ma on na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu tej czynności dowodowej, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wolności świadka. Niemniej jednak, w określonych sytuacjach przewidzianych w Kodeksie (np. art. 182 § 1 kpk), świadek może zostać zwolniony z obowiązku składania zeznań.

Naruszenie zasad określonych w art. 632 kpk oraz powiązanych z nim przepisach, jak np. art. 627 kpk, może prowadzić do kwestionowania legalności dowodów i orzeczenia. Dlatego organy procesowe powinny ściśle przestrzegać tych regulacji, a uczestnicy postępowania znać przysługujące im prawa. Odpowiednia interpretacja tych przepisów ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.

Najczęstsze pytania

Artykuł 632 kpk stanowi, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i złożyć zeznania. Niemniej, istnieją wyjątki określone w innych przepisach Kodeksu, zwalniające niektóre osoby z tego obowiązku.

Naruszenie przepisów dotyczących przesłuchania świadka, w tym art. 632 kpk, może skutkować kwestionowaniem legalności zgromadzonych dowodów oraz uchyleniem wyroku przez sąd wyższej instancji. W skrajnych przypadkach może to prowadzić nawet do nieważności całego postępowania.

Nie, małżonek oskarżonego zwolniony jest z obowiązku składania zeznań na podstawie art. 182 § 1 kpk. Jest to jeden z kluczowych wyjątków od reguły wyrażonej w art. 632 kpk.

Istotne znaczenie dla prawidłowej interpretacji i stosowania art. 632 kpk mają m.in. art. 627 kpk (określający reguły przesłuchania świadka), art. 182 § 1 kpk (dot. małżonka oskarżonego) oraz art. 171 kpk (dot. dowodów niedopuszczalnych).

Tak, w określonych przypadkach osoba taka może zostać zwolniona z obowiązku składania zeznań na podstawie art. 179 kpk, jeżeli przestrzeganie tajemnicy stanowi dla niej obowiązek prawny.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły