Finanse

Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko23.06.20246 min.
Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

477 kpc to kluczowy artykuł w Kodeksie postępowania cywilnego, który reguluje kwestie związane z prawomocnością orzeczeń sądowych. Przepis ten stanowi, że prawomocne orzeczenie sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy oraz inne organy państwowe i osoby. Oznacza to, że raz rozstrzygnięta kwestia nie może być ponownie badana, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności przewidziane przez prawo.

Kluczowe wnioski:
 • Artykuł 477 kpc gwarantuje stabilność i pewność orzeczeń sądowych, zapobiegając ich dowolnemu kwestionowaniu.
 • Prawomocne orzeczenie sądu ma wiążący charakter nie tylko dla stron postępowania, ale również dla innych organów państwowych.
 • Zasada prawomocności sprzyja sprawności i ekonomice postępowań sądowych, unikając powtarzania tych samych spraw.
 • Artykuł 477 kpc chroni orzeczenia sądowe przed zmianą, chyba że wystąpią ściśle określone, wyjątkowe okoliczności.
 • Znajomość tego przepisu jest kluczowa dla zrozumienia skutków prawomocnego orzeczenia sądu i jego znaczenia dla innych postępowań.

Czym jest artykuł 477 kpc? Zasada wyrażona w przepisie

Artykuł 477 kpc (Kodeks postępowania cywilnego) to jeden z fundamentalnych przepisów regulujących postępowanie cywilne w Polsce. Określa on zasadę prawomocności orzeczeń sądowych, która ma kluczowe znaczenie dla stabilności i pewności prawa. Zgodnie z tym artykułem, prawomocne orzeczenie sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy oraz organy państwowe i osoby.

Oznacza to, że rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym orzeczeniu sądu nie może być kwestionowane, chyba że wystąpią ściśle określone, wyjątkowe okoliczności przewidziane przez prawo. Artykuł 477 kpc gwarantuje więc trwałość i niezmienność orzeczeń sądowych, zapobiegając ich dowolnemu podważaniu lub ponownemu badaniu tej samej sprawy.

Zasada ta ma na celu zapewnienie porządku prawnego, pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz ochronę interesów stron postępowania. Bez niej istniałoby ryzyko nieskończonych sporów i niepewności co do stanu prawnego spraw już rozstrzygniętych.

Artykuł 477 kpc jest zatem jednym z filarów polskiego systemu prawnego, który gwarantuje szacunek dla ostatecznych decyzji sądów i chroni je przed zmianą, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności przewidziane przez ustawę. Dzięki temu przyczynia się do sprawności i ekonomiki postępowań sądowych, unikając powtarzania tych samych spraw.

Co oznacza artykuł 477 kpc w praktyce sądowej?

W praktyce sądowej artykuł 477 kpc ma fundamentalne znaczenie. Przede wszystkim określa on granice prawomocności wyroku lub innego orzeczenia sądowego. Zgodnie z tym przepisem, orzeczenie wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy oraz organy państwowe i osoby.

Oznacza to, że inny sąd rozpoznający sprawę pomiędzy tymi samymi stronami lub dotyczącą tego samego stanu faktycznego i prawnego jest związany uprzednio wydanym prawomocnym orzeczeniem. Nie może ono zostać zakwestionowane lub zrewidowane, chyba że wystąpią ściśle określone przesłanki, takie jak nadzwyczajne środki zaskarżenia lub wznowienie postępowania.

Artykuł 477 kpc zapewnia także poszanowanie dla ostatecznych rozstrzygnięć sądowych przez inne organy państwowe. Na przykład organy administracji publicznej nie mogą kwestionować ustaleń poczynionych w prawomocnym orzeczeniu sądu, jeśli dotyczą one tych samych okoliczności faktycznych i prawnych.

Co więcej, artykuł ten ma zastosowanie również do osób fizycznych i prawnych, które są zobowiązane respektować prawomocne orzeczenia sądowe. Oznacza to, że nie mogą one ignorować lub działać wbrew ustaleniom poczynionym w takim orzeczeniu.

Czytaj więcej: Dla kogo pit 36 jest przeznaczony?

Czytaj więcej: Co to jest dekretacja? Wyjaśnienie pojęcia w rachunkowości

Artykuł 477 kpc w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Artykuł 477 kpc odgrywa szczególną rolę w sprawach małżeńskich i rodzinnych, które często dotyczą kwestii o dużym znaczeniu osobistym i emocjonalnym dla stron. W tego typu postępowaniach prawomocne orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny, co oznacza, że kształtuje ono stan prawny stron.

Przykładowo, w przypadku rozwodu prawomocny wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo tworzy nowy stan cywilny stron, czyniąc je osobami rozwiedzionymi. Zgodnie z artykułem 477 kpc, orzeczenie to wiąże nie tylko byłych małżonków, ale również wszystkie inne sądy i organy państwowe.

Podobnie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej lub alimentów, prawomocne orzeczenie sądu reguluje stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązki alimentacyjne. Artykuł 477 kpc gwarantuje, że ustalenia te będą respektowane przez wszystkie podmioty, zapobiegając dalszym sporom.

 • Orzeczenia sądu rodzinnego mają charakter konstytutywny, kształtując sytuację prawną stron.
 • Prawomocne wyroki w sprawach małżeńskich i rodzinnych wiążą wszystkie sądy i organy.
 • Artykuł 477 kpc zapobiega dalszym sporom, chroniąc ustalenia sądu w tych delikatnych kwestiach.

Jak stosuje się artykuł 477 kpc w postępowaniu apelacyjnym?

Zdjęcie Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 477 kpc ma również istotne znaczenie dla postępowania apelacyjnego, czyli procedury odwoławczej od orzeczeń sądów pierwszej instancji. Zgodnie z tym przepisem, prawomocne orzeczenie sądu drugiej instancji, wydane w wyniku rozpoznania apelacji, wiąże nie tylko strony postępowania, ale również sąd, który je wydał, oraz inne sądy i organy państwowe.

Oznacza to, że po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu apelacyjnego, jego ustalenia i rozstrzygnięcia nie mogą być kwestionowane ani przez strony, ani przez sądy niższych instancji, ani przez inne organy władzy publicznej. Artykuł 477 kpc zapewnia w ten sposób stabilność i pewność prawną orzeczeń wydawanych w drugiej instancji.

Wyjątkiem od tej zasady są nadzwyczajne środki zaskarżenia, takie jak skarga kasacyjna lub wniosek o wznowienie postępowania, które mogą prowadzić do zakwestionowania prawomocnego orzeczenia sądu apelacyjnego, ale tylko w ściśle określonych, wyjątkowych okolicznościach przewidzianych przez prawo.

Dzięki artykułowi 477 kpc, orzeczenia sądów apelacyjnych stają się prawomocne i wiążące dla wszystkich podmiotów, co przyczynia się do sprawności i ekonomiki postępowań sądowych, unikając powtarzania tych samych spraw na kolejnych etapach postępowania odwoławczego.

Podsumowanie

Reasumując, artykuł 477 kpc odgrywa kluczową rolę w polskim systemie prawnym, gwarantując stabilność i trwałość prawomocnych orzeczeń sądowych. Dzięki niemu rozstrzygnięcia zawarte w tych orzeczeniach wiążą nie tylko strony postępowania, ale również inne sądy, organy państwowe i osoby.

Przepis ten zapewnia szacunek dla prawomocnych decyzji sądu, unikając ponownego badania tych samych spraw. Wyjątkiem są ściśle określone sytuacje, takie jak przesłanki przewidziane w artykule 492 kpc, który reguluje nadzwyczajne środki zaskarżenia i wznowienie postępowania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły