Co dokładnie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - roczny PIT osoby niepełnosprawnej


Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania w rocznej deklaracji podatkowej z ulgi podatkowej decydowanej dla takiej grupy podatników. Ulga rehabilitacyjna, ponieważ o niej tu mowa, pozwala na odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków na cele osoby niepełnosprawnej.

 

Przepisy podatkowe wskazują, jak roczny PIT osoby niepełnosprawnej ma ujmować taką ulgę podatkową i jakie zeznania Pity z ulgą rehabilitacyjną w ogóle mogą zostać złożone. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku jasno wskazują, w sposób bardzo szczegółowy, co dokładnie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Konstrukcja ulgi rehabilitacyjnej

Roczny PIT osoby niepełnosprawnej może obejmować odliczenie od dochodu wydatków poniesionych m.in. na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchowo. Ulga rehabilitacyjna generalnie przyznawana jest osobom niepełnosprawnym lub osobom mającym na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Zeznania Pity z ulgą rehabilitacyjną mogą być składane poprawnie i skutecznie tylko wówczas, gdy podatnicy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Oznacza to, że ulga rehabilitacyjna może być ujęta w drukach:

 • PIT-36, przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-37 , przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika.

Zarówno PIT-37, jak i PIT-36 obejmuje opodatkowanie dochodu, czyli przychodu podatnika po pomniejszeniu go o koszty jego uzyskania, podatkiem dochodowym według skali – 18 i 32%. Formularze te należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Prawo do odliczenia od dochodu ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Równocześnie, także opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy je otrzymują i są dla nich najbliższą rodziną, mogą zastosować rozliczenie PIT z ulgą rehabilitacyjną, jeśli w danym roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł.

Jakie wydatki odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Katalog wydatków, jakie mogą być odliczane od dochodu podatnika w ramach ulgi rehabilitacyjnej, został wskazany w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Odliczeniu od dochodu podlegają generalnie wszystkie wydatki osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, na cele rehabilitacyjnej oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Mogą to być wydatki poniesione na cele mieszkaniowe niepełnosprawnego, w tym na:

 • Adaptację mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika,
 • Wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych wyłącznie w rzeczy i sprzęty, które będą ułatwiały codzienne czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną.

Zeznania Pity z ulgą rehabilitacyjną mogą ujmować odliczenie wydatków związanych z pojazdami mechanicznymi i transportem osób niepełnosprawnych, między innymi:

 • Wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawności,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego;
 • b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

 • a) na turnusie rehabilitacyjnym;
 • b) w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie, mogą w deklaracji podatkowej odliczyć ponadto wydatki związane z zakupem i niezbędnymi naprawami indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Ulga rehabilitacyjna znajduje zastosowanie przy pokrywaniu wydatków za odpłatne pobyty w sanatoriach, na turnusach rehabilitacyjnych czy za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Szczególne miejsce w uldze rehabilitacyjnej zajmuje ulga na leki. Zeznania Pity z ulgą rehabilitacyjną mogą odliczać wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Osoby niepełnosprawne z uwagi na utratę wzroku, mają szansę zastosowania ulgi rehabilitacyjnej na cele:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • opłacenie tłumacza języka migowego.

W katalogu wydatków, jakie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej znalazły się też wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.