Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ciekawostki ze świata - Australia: opodatkowanie dochodów


W każdym kraju obowiązywać mogą nieco inne zasady opodatkowania dochodów. W jaki sposób należy odprowadzać podatek dochodowy w Australii? Jakie opodatkowanie dochodów powinni zastosować tamtejsi rezydenci podatkowi, a jak z dochodów australijskich rozliczają się nierezydenci, np. Polacy pracujący w Australii?

 

Dwie grupy podatników

W Australii podatnicy opłacają tak zwany federalny podatek od dochodów osobistych, stanowiących odpowiednik polskiego podatku dochodowego PIT. Co ciekawe, rok podatkowy w przeciwieństwie do Polski - rozpoczyna się tam na początku lipca, a kończy w czerwcu następnego roku. Przy określaniu wysokości podatku federalnego od dochodów dzieli się obywateli na dwie grupy:

 • First Class - pierwsza klasa odnosząca się do osób samozatrudnionych i do firm,
 • Second Class - druga klasa odnosząca się do pracowników.

Prawo podatkowe Australii wskazuje na kilka grup podatników:

 • firmy,
 • osoby fizyczne,
 • firmy partnerskie,
 • trusty.

Dochód obywatela opodatkowany jest w miarę jego osiągania, poprzez obliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Specjalne zasady opodatkowania odnoszą się do firm ubezpieczeniowych, górniczych, funduszy emerytalnych, producentów i nieletnich.

Opodatkowanie dochodów rezydentów Australii

W Australii obowiązuje zasada rezydencji podatkowej, co oznacza, że osoby mające status Rezydenta Australii opłacą podatek dochodowy od dochodów osiąganych nie tylko w kraju rezydencji, ale i na całym świecie. Z kolei pozostałe osoby płacą podatek tylko z dochodów osiąganych w Australii.

Rezydentem Australii będzie osoba, która spełnia jeden lub więcej warunków wskazanych poniżej:

 • Przebywanie na co dzień na terytorium Australii,
 • Posiadanie miejsca stałego zamieszkania w Australii, bez innego stałego miejsca zamieszkania poza jej granicami,
 • Spędzenie w Australii przynajmniej 183 dni w czasie danego roku podatkowego.

Umowa Polska-Australia o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wszyscy obywatele Polski, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody w Australii, powinni się z nich rozliczyć w kraju rezydencji podatkowej. Należy przy tym mieć na uwadze umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Australią. Zagraniczni pracownicy, którzy pracowali w poprzednim roku w Australii, dla australijskich firm lub organizacji zasadniczo podlegają opodatkowaniu według krajowego prawa. Tym samym nie będą płacić podatku w Australii, ale w kraju rezydencji podatkowej.  Jeśli jednak osoby te przebywały w Australii krócej niż 6 miesięcy, zazwyczaj obowiązują ich stawki dla osób niebędących rezydentami, choć istnieją odstępstwa od tej reguły i można zapłacić niższy podatek. Zarobki uzyskane poza Australią przez jej rezydentów podatkowych nie będą podlegały opodatkowaniu, jeśli podatnik przebywał poza krajem przez nieprzerwany okres przekraczający 91 dni, a dochód opodatkowany został za granicą.

Jeśli podatnik uzyskiwał dochody w Australii, ale jest polskim rezydentem podatkowym albo podwójnym rezydentem z obowiązkiem do rozliczania w polskim Urzędzie Skarbowym, na mocy zawartej pomiędzy obydwoma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinien złożyć deklarację PIT-36 oraz druk PIT-ZG z uwzględnieniem dochodów zagranicznych. Rozliczenie składa w Polsce i rozlicza się w nim także z dochodów australijskich.

Dochody z Australii rozliczany z zastosowaniem metody zaliczenia proporcjonalnego.  Roczny PIT-36 z uwzględnieniem takich dochodów powinien trafić do właściwego, polskiego Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.  Jest to druk przeznaczony dla podatników pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, otrzymane bez pośrednictwa płatnika. W takiej sytuacji pracodawca zagraniczny nie wchodzi w rolę polskiego płatnika względem fiskusa. Podatnik w PIT-36 będzie zobowiązany do odliczenia podatku zapłaconego u źródła w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy. Polega to na tym, że od podatku obliczonego według polskich przepisów o skali podatkowej do ogólnej sumy dochodów, odejmujemy podatek zapłacony w Australii. Oznacza to, że od obliczonego podatku odjąć możemy podatek zapłacony za granicą do wysokości proporcji, w jakiej pozostaje dochód zagraniczny do ogólnej sumy dochodów.

Przy rozliczaniu dochodów zagranicznych, w tym tych pochodzących z Australii zastosowanie może mieć ulga abolicyjna, zwalniająca całkowicie podatnika z polskiego podatku od australijskich dochodów.

Ulga abolicyjna została wprowadzona na mocy przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulga abolicyjna w rzeczywistości jest pewnym uprawnieniem podatkowym dla pracowników wykonujących pracę za granicą. Ta ulga podatkowa przysługuje wszystkim osobom, które pracowały poza granicami kraju, ale jednocześnie nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce, przy zastosowaniu zwolnienia z progresją. Osoby te mogą ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowych, jak i o kompletny zwrot podatku, naliczonego od dochodów zagranicznych.

Stawki podatkowe w Australii

W Australii obowiązują dla osób fizycznych następujące stawki podatku dochodowego:

 • 0% - bez podatku, jeśli dochód do opodatkowania wyniósł od 0 do 18 200 dolarów australijskich;
 • Od 0 do 9,7% - podatek w wysokości 19 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 18 200 dochodu, aż do kwoty 37 000 dolarów australijskich;
 • Od 9,7 do 21,9% - podatek w wysokości 3 572 dolarów plus 32,5 centa na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 37 000 dolarów dochodu, aż do kwoty 80 000 dolarów australijskich;
 • Od 21,9 do 30,3% - podatek w wysokości 17 547 dolarów plus 37 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 80 000 dolarów dochodu, aż do kwoty 180 000 dolarów australijskich;
 • Od 30,3 do 44,9% - podatek w wysokości 58 118 dolarów plus 45 centów na każdego dolara australijskiego powyżej kwoty 180 000 dolarów dochodu.