Ciekawostki podatkowe: objazdowy teatr kukiełkowy a rozliczenie roczne PIT


Dochody pochodzące z działalności – gospodarczej lub artystycznej, muszą być opodatkowane. Osoba uzyskująca je składa w wyznaczonym ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie, rozliczenie roczne PIT, w którym ujmuje uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody lub dochody.

 

Zestawienie podatkowe i wybór konkretnego formularza podatkowego przez podatnika uzależniony jest od możliwej do zastosowania i wybranej metody opodatkowania podatkiem PIT. Jakie rozliczenie roczne PIT powinien złożyć właściciel objazdowego teatru kukiełkowego?

Działalność osobista czy działalność gospodarcza?

Przede wszystkim, przy ustalaniu, w jaki sposób osoba prowadząca objazdowy teatr kukiełkowy powinna rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, kluczowe jest określenie, czy podatnik prowadzi działalność osobistą czy pozarolniczą działalność gospodarczą.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością artystyczną jest działalność wykonywana osobiście, polegająca m.in. na sprzedaży własnych prac. Taka działalność stanowi odrębne źródło przychodu w podatku dochodowym PIT. Podatnik prowadzący działalność artystyczną nie ma obowiązku zakładania działalności gospodarczej i rejestrowania jej w odpowiednich urzędach.

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą zarejestrować się jednak ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Pozarolnicza działalność gospodarcza według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest działalnością zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, a także działalnością zawodową, która wykonywana jest przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli podatnik podejmuje się działalności handlowej lub zawodowej, w ramach organizowania objazdowych przedstawień teatru kukiełkowego, nakierowaną na zarobek, która ma charakter ciągły, będzie ona uznana przez organy podatkowe za działalność gospodarczą, podlegającą rejestracji.

Okazjonalny teatrzyk

Brak obowiązku rejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w CEiDG będzie stosowany w odniesieniu do okazjonalnego organizowania teatru kukiełkowego, np. przez okres letni, choć różne organy podatkowe mogą to w odmienny sposób interpretować.

Działalność osobista opodatkowana jest jedynie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który opłacany jest przez kupującego. Artyści prowadzący przedstawienia w teatrze kukiełkowym mogą składać swoje zestawienia podatkowe na druku PIT-36. Jest to deklaracja przeznaczona dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej i uzyskujący przychody bez pośrednictwa płatnika. Podatnicy w takim przypadku sami są zobowiązani do okresowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Artyści i twórcy to szczególna grupa podatkowa, która może korzystać z ulgi kosztowej. Rozliczenie roczne PIT artystów i twórców może ujmować 50% koszty uzyskania przychodów, które zdecydowanie zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście, 50% kosztów podatnicy mogą sobie odpisać w ramach ulgi podatkowej w rozliczeniu rocznym, o ile spełnią wymagane prawem warunki. 50% koszty uzyskania przychodów można zastosować, jeśli twórca korzysta z praw autorskich, a artysta korzysta z praw pokrewnych.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za przedmiot autorskiego prawa uznaje się każdy przejaw działalności twórczej posiadający indywidualny charakter, niezależnie od tego jaką ma on postać i domniemywa się, że twórca, to osoba, której nazwisko jest umieszczone na danym przedmiocie lub podawane do wiadomości publicznej w inny, dowolny sposób. Może być to postrzegane jako organizacja teatru kukiełkowego według oryginalnego, stworzonego przez artystę, scenariusza.  

Teatr kukiełkowy jako działalność gospodarcza

Jeśli podatnik organizujący objazdowy teatr kukiełkowy osiąga dochody z tytułu biletów sprzedawanych na przedstawienia, a jego działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powinien on zarejestrować swoją firmę w CEiDG-1.

Przy rejestracji podatnik wybiera formę opodatkowania działalności, od której zależy rozliczenie roczne PIT. Ma do wyboru:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%,
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym – 19%,
  • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Jeśli nie dokona wyboru, zostanie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych i jego zestawienie podatkowe będzie sporządzane podobnie jak przy działalności osobistej, na formularzu PIT-36. Takie zeznanie podatkowe pozwala na zastosowanie licznych ulg i preferencji podatkowych, dzięki którym zmniejsza się podstawę opodatkowania. Opodatkowanie według skali podatkowej pozwala ponadto na odliczenie od osiągniętych z działalności gospodarczej przychodów, kosztów podatkowych.

Korzystną formą opodatkowania dla przedsiębiorcy prowadzącego objazdowy teatr kukiełkowy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co prawda, nie daje on możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania, czy zastosowania preferencji podatkowych i ulgi prorodzinnej, ale podatnik płaci podatek dochodowy od osób fizycznych według zwykle niskiej stawki podatku, co jest korzystniejsze od opodatkowania według skali podatkowej.