Chcę wynająć lokal użytkowy - czy mogę rozliczać się ryczałtem?


O ile podatnik prowadzi najem prywatnie, poza działalnością gospodarczą, a wynajmowany lokal użytkowy nie jest elementem majątku trwałego przedsiębiorstwa, istnieje możliwość opodatkowania przychodów pochodzących z tego tytułu ryczałtem ewidencjonowanym. Zestawienie roczne PIT w takim przypadku jest sporządzane na druku PIT-28, a ryczałtowcy nie mają możliwości rozliczania się z fiskusem na preferencyjnych zasadach, tj. wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na czym polega w praktyce ryczałt i według jakiej stawki w takim razie odprowadza się fiskusowi należny podatek od najmu lokalu użytkowego?

 

Najem prywatny

Pod pojęciem najmu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, należy rozumieć zawarcie umowy, na mocy której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony bądź nie, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Może być on oznaczony w wartości pieniężnej lub w postaci świadczenia innego rodzaju. Czynsz będzie zatem przychodem podatnika dokonującego wynajmu.

Sposób rozliczenia przychodów z najmu prywatnego wybierany jest indywidualnie przez osobę, która oddaje daną rzecz w najem. Wyłącznie wówczas, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, to zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, wynajmowanie nieruchomości będzie traktowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkowane w ten sam sposób.

Najem jest definiowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako odrębne źródło przychodu. Jest on wymieniany w jednej grupie z przychodami pochodzącymi z: podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

Przychodem z najmu, jak zostało powiedziane, jest czynsz, bez uwzględnienia ponoszonych przez najemcę wydatków związanych z przedmiotem najmu, gdy z zawartej umowy najmu wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia takich opłat.

Wybór metody opodatkowania podatkiem PIT

Jeśli lokal użytkowy wynajmowany jest prywatnie, czyli poza działalnością gospodarczą, zasadniczo od dochodów powinien zostać opłacony podatek dochodowy według zasad ogólnych, czyli dwustopniowej skali podatkowej. Podatnik może jednak zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

Przychód z tytułu najmu, podobnie jak z tytułu dzierżawy, powstaje w momencie faktycznego otrzymania przez wynajmującego lub w momencie postawienia do jego dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych, bądź otrzymanych wartości świadczeń w naturze.

Rozliczenie ryczałtowe

Najem prywatny lokalu użytkowego i przychody pochodzące z niego można rozliczać z fiskusem na uproszczonych zasadach, z zastosowaniem metody opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Aby było to możliwe, należy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu względem swojego miejsca zamieszkania naczelnikowi urzędu skarbowego. Oświadczenie to należy złożyć:

  • do 20 stycznia roku podatkowego,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z najmu bądź do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego – jeśli najem prywatny jest rozpoczynany w trakcie trwania roku podatkowego.

Jednorazowy wybór ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego powoduje, że w kolejnych latach będą one opodatkowane w ten sam sposób. Jeśli zaś podatnik będzie chciał zrezygnować z ryczałtu i opodatkować dochody z najmu prywatnego skalą podatkową, musi o tym fakcie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przy ryczałcie podatnik nie musi prowadzić ewidencji przychodów, o ile wysokość przychodów z najmu prywatnego wynika bezpośrednio z umowy zawartej w formie pisemnej. Konieczne jest samodzielne obliczanie i wpłacanie przez ryczałtowca co miesiąc lub co kwartał, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca lub kwartału, podatku dochodowego.

Podatek dochodowy przy ryczałcie od najmu prywatnego opłacany jest od wielkości przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Przy opodatkowaniu przychodów z najmu czy dzierżawy, obowiązuje jedna stawka ryczałtu w wysokości 8,5 proc.

Po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowcy rozliczają swoje Pity do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Formularz PIT-28 jest właściwą deklaracją podatkową w takim przypadku.