Chcę otworzyć firmę - czy mogę od razu ubiegać się o ulgę na nowe technologie?


Młodzi przedsiębiorcy otwierając swoją działalność gospodarczą muszą dopełnić kilku formalności. Obecnie zakładanie firmy jest znacznie prostsze niż kilka lat temu, dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nazywanej w skrócie CEIDG. Przedsiębiorcy składając w urzędzie miasta lub gminy formularz rejestracyjny CEIDG-1 od razu są rejestrowani w ZUS i Urzędzie skarbowym.

 

Co prawda, muszą w tych urzędach dopełnić jeszcze innych formalności, ale i tak są one mniejsze, niż były jeszcze kilka lat temu. W formularzu CEIDG-1 młody przedsiębiorca musi określić między innymi, w jakiej formie będzie rozliczał się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Wybór ten determinuje to, na jakim druku będzie tworzone rozliczenie roczne przedsiębiorcy. Deklaracja PIT decyduje z kolei o tym, jakie ulgi i preferencje podatkowe będą dostępne dla danego przedsiębiorcy. Rozliczanie dochodów z własnej firmy w związku z koniecznością opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych może odbywać się na cztery różne sposoby:

  • Na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%,
  • W oparciu o podatek liniowy w wysokości 19%,
  • Na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • Na zasadach karty podatkowej.

Jedną z ulg podatkowych, z jakich przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków, mogą skorzystać, jest ulga na nowe technologie. Czy nowo otwarta firma od razu po zarejestrowaniu działalności, w pierwszych rozliczeniach rocznych Pity będzie miała prawo do ubiegania się o zastosowanie tej ulgi podatkowej?

Ulgi dla nowo powstałych firm

Młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej niewątpliwie poszukują sposobów na optymalizację podatkową. Dzięki konkretnym ulgom i preferencjom w opodatkowaniu, mają szansę na zmniejszenie, przynajmniej w pierwszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, obciążeń podatkowych. Ulga na nowe technologie jest jednym z przykładów optymalizacji podatkowych prowadzonych przez nowo otwierane firmy. Ulga ta nazywana jest również ulgą na innowację i wykorzystywana jest ona w drukach Pity. Deklaracja PIT przedsiębiorcy może uwzględniać ulgę na nowe technologie wyłącznie wówczas, gdy jego firma nabywa innowacyjne systemy informatyczne, łącznie z licencjami na oprogramowanie komputerowe.

Konstrukcja ulgi na nowe technologie

Art. 26 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że „od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.” Pod pojęciem nowych technologii należy rozumieć wiedzę technologiczną mającą postać wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności w postaci wyników badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Co więcej, owa „nowa” technologia nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Czasookres wykorzystywania nowoczesnych technologii, które są podstawą zastosowania ulgi na innowacje w rozliczeniach Pity jest określany według opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej, funkcjonującej na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki.

Według ustawy o PIT, podstawą wyliczania wielkości odliczenia w ramach ulgi na nowe technologie, jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulgę odlicza się od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, w wysokości 50% wydatków poniesionych wyłącznie na innowacyjne wartości niematerialne i prawne.

Ulgę na innowacje może uwzględniać rozliczenie roczne podatnika za rok podatkowy, w którym poniósł on wydatki na nowe technologie. Jeśli za rok podatkowy podatnik osiągną stratę, albo wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto skorzysta z ulgi?

Firma, która nabyła nowe technologie może ubiegać się o zastosowanie w swojej deklaracji podatkowej ulgi na innowacje. Prawo do jej odliczenia przysługuje podatnikowi, który uzyskiwał przychody ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jedynie rozliczanie dochodów z własnej firmy na zasadach skali podatkowej, czyli z wykorzystaniem druku PIT-36 daje możliwość uwzględnienia w PIT ulgi na nowe technologie. Ulga na nowe technologie nie może być odliczana w roku podatkowym w kwocie wyższej niż kwota dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła.

Z ulgi na innowacje nie skorzystają przedsiębiorcy, który w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Przedsiębiorca otwierający nową firmę może od razu ubiegać się o ulgę na nowe technologie, tj. przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Może ją uwzględniać deklaracja PIT za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga na nowe technologie może być wykorzystana w formie odliczenia w związku z zastosowaniem w działalności przedsiębiorcy wiedzy technologicznej, w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Ulga na nowe technologie jest ulgą stosunkowo nową, ponieważ została ona wprowadzona w życie na mocy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 roku i obowiązuje od 2006 roku.