Chcę odmówić przyjęcia spadku - czy uchroni mnie to od rocznego PIT z podatkiem od spadku?


Bardzo często z odmową przyjęcia spadku mamy do czynienia wówczas, gdy spadkobiercy przypuszczają, że na majątku spadkodawcy spoczywa wiele długów. Nie chcąc przyjmować ich ciężaru na siebie, spadkobiercy odrzucają spadek. Czy jednak w takiej sytuacji podatek od spadku i tak zostanie naliczony? Jak będzie wyglądał roczny PIT z podatkiem od spadku i kiedy Pity podatników spadkobierców w ogóle nie uwzględnią podatku od spadku?

 

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku to jedna z możliwości ustosunkowania się do niego przez spadkobierców. Spadkobiercy mogą:

  • Przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, czyli dokonać prostego przyjęcia spadku,
  • Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przy ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkodawcy,
  • Odrzucić spadek.

Najczęściej z przypadkiem odrzucenia spadku mamy do czynienia, jeśli istnieje domniemanie o długach osoby zmarłej. Aby spadkobiercy nie dziedziczyli długów, mogą odrzucić spadek. Należy wiedzieć, że spadek to nie tylko majątek spadkodawcy, ale również i jego długi. Zanim spadkobierca zdecyduje o przyjęciu spadku, powinien sprawdzić, czy zobowiązania zmarłego nie przewyższają pozostawionego przez niego majątku. Według prawa spadkowego, spadkobierca do chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale wyłącznie ze spadku, a nie z własnego majątku. Jeśli przyjmie spadek, długi spadkodawcy będą zaspokajane nie tylko z pozostawionego przez niego spadku, ale też z majątku spadkobiercy.

W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobierców, majątek spadkodawcy przechodzi na ich dzieci i wnuki.

Instytucja odrzucenia spadku dostępna jest dla spadkobierców testamentowych i ustawowych. Odrzucenia spadku można dokonać w ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku, w formie oświadczenia do sądu, właściwego względem miejsca zamieszkania lub do sądu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć także przed notariuszem. Jeśli spadkobierca nie złoży takiego oświadczenia we wskazanym terminie, organ skarbowy uzna, że przyjął on spadek.

Podatkowe skutki odrzucenia spadku

Prawo podatkowe wskazuje, że spadkobiercy w wielu przypadkach muszą płacić podatek od spadku, ale czy podatek ten będzie naliczany również wtedy, gdy spadkobiercy odrzucą spadek? Składając wniosek o odrzucenie spadku spadkobiercy nie tylko eliminują obowiązki spadkowe, ale również unikają opłacenia podatku od spadku.

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabycia spadku powstaje w dacie przyjęcia spadku. Jeśli jednak spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku, to konieczność zapłaty podatku w ogóle nie wystąpi. Roczny PIT spadkobiercy nie będzie ujmował wartości spadku ani podatku od spadku. Odpowiadając więc na pytanie zawarte w temacie, Pity spadkobierców odmawiających przyjęcia spadku nie będą uwzględniały podatku od spadku.

Zapłata podatku

Jeśli podatnik decyduje się przyjąć spadek, to ma on obowiązek nie tylko zapłacić podatek od spadku, ale również złożyć deklarację SD-3 w terminie miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego. Na podstawie tej deklaracji organ skarbowy ustala wartość podatku do zapłaty. Podatnik ma 14 dni od daty doręczenia mu przez organ podatkowy pisma ustalającego wartość podatku do zapłaty, aby wywiązać się z takiej płatności.

Warto przed przyjęciem spadku w miarę możliwości sprawdzić, czy spadek nie oznacza wysokich długów spadkodawcy, które z chwilą przyjęcia spadku staną się długami jego spadkobierców. Jeśli tak jest, lepiej podjąć decyzję o odrzuceniu spadku, likwidując tym samym problem spłaty długów zmarłej osoby z własnego majątku oraz unikając opłacania podatku od spadku.