Babcia sprawuje opiekę nad małoletnim dzieckiem - czy przysługuje jej w PIT ulga prorodzinna tak samo, jak gdyby była matką?


W rocznych rozliczeniach podatkowych podatnicy mają prawo do skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Jedną z najbardziej powszechnych ulg podatkowych jest ulga prorodzinna. Ulga na dziecko jest rozliczana w deklaracjach podatkowych składanych przez rodziców lub opiekunów dziecka.

 

Między innymi PIT samotnego rodzica może odliczać ulgę prorodzinną. Czy ulga na dziecko przysługuje tylko rodzicom, czy również dalszej rodzinie dziecka, np. dziadkom sprawującym nad nim opiekę? Jak kwestia ta wygląda w przepisach obowiązującej ustawy o PIT?

Uwarunkowania prawne dotyczące ulgi na dziecko

Przepisy dotyczące zastosowania ulgi na dziecko w PIT zostały uwzględnione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 27f. ustawodawca wymienia, komu w rocznej deklaracji podatkowej przysługuje ulga prorodzinna:

„Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.”

Nie trzeba więc być rodzicem, aby uzyskać praw o do odliczenia w rocznej deklaracji podatkowej ulgi na dziecko. Wystarczy, że dana osoba pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nią zamieszkiwało. Jeśli więc chodzi o możliwość odliczenia ulgi na dziecko przez babcię małoletniego dziecka, to jak najbardziej będzie to realne. Babcia sprawująca opiekę na mocy postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego, jeśli tylko dziecko z nią zamieszkiwało w danym roku podatkowym, może odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgę na dziecko. Będzie ona tożsama do ulgi przysługującej matce dziecka, o ile ta nie będzie z niej korzystać lub nie będzie miała do niej prawa.

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do małoletniego dziecka.

Warunki zastosowania ulgi podatkowej

PIT samotnego rodzica czy opiekuna dziecka może zakładać odliczenie pełnej kwoty ulgi na dziecko. Jeśli podatnik, w tym wypadku babcia dziecka odlicza ulgę tylko na jedno dziecko, będzie musiała jeszcze spełnić kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w rozliczeniach za rok 2015 i kolejne lata. Ulga na dziecko dostępna jest dla podatników, których dochód na samotnego rodzica/opiekuna dziecka będzie nie większy w poprzednim roku podatkowym od kwoty 56 tys. zł. Jeśli dochody babci mieszczą się w tym limicie, będzie mogła ona pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko. Podobna kwota odliczenia na każde dziecko będzie miała zastosowanie, jeśli babcia lub inny opiekun będą wychowywali w danym roku podatkowym dwoje małoletnich dzieci. Na kolejne dziecko w rodzinie ulga będzie o połowę wyższa, a na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie – dwukrotnie wyższa od ulgi na jedno dziecko.

Rozliczenie podatkowe

Odliczenia ulgi na dziecko dokonuje się jedynie w zeznaniach podatkowych, w których podatnik rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Ulga prorodzinna będzie mogła zostać ujęta więc w rozliczeniu PIT-37 lub PIT-36. Jeśli babcia dziecka małoletniego będzie chciała odliczyć ulgę na dziecko w swoim rozliczeniu podatkowym i będzie miała do niej prawo, musi podać w zeznaniu podatkowym liczbę dzieci i ich numery PESEL, a jeśli numery te nie zostały nadane – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Nie trzeba składać wraz z rozliczeniem podatkowym dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania ulgi podatkowej. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik będzie miał jednak obowiązek zaprezentowania zaświadczenia, oświadczenia lub innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia. Wśród tych dokumentów wymienia się odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą.