Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Aktualności podatkowe: polscy mikroprzedsiębiorcy w kontekście podatków w roku 2016


Każdy przedsiębiorca w Polsce ma pewne zobowiązania wobec fiskusa. Płaci podatki, w tym podatek PIT. Przedstawiamy aktualności podatkowe, które powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy są najmniejszymi podmiotami rynkowymi, którzy również muszą wywiązywać się z obowiązków płatniczych wobec urzędów skarbowych. W jaki sposób?

 

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy zostało zdefiniowane w art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 poz. 1829). Oznacza ono przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki:

 • zatrudniał mniej niż 10 pracowników,
 • osiągał roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej równowartości w złotych 2 mln euro netto.

Jeśli i ty zaliczasz się do podatników mikroprzedsiębiorców, na pewno zainteresują cię aktualności podatkowe dotyczące podatków w 2016 roku i ich rozliczania w roku 2017.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W zdecydowanej większości przypadków jako mikroprzedsiębiorca powinieneś rozliczyć się z uzyskiwanych w poprzednim roku podatkowym przychodów na odpowiednim formularzu PIT, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Typ deklaracji podatkowej uzależniony jest od wybranej przez ciebie metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do wyboru są tu takie metody jak:

 • skala podatkowa, według stawek 18 i 32 proc.,
 • podatek liniowy, według stawki 19 proc.,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Dla skali podatkowej odpowiednie będzie rozliczenie na druku PIT-36, dla skali podatkowej PIT-36L, dla ryczałtu PIT-28, a dla karty podatkowej PIT-16A.

Rozliczanie skalą podatkową powoduje, że podatnik wylicza podatek należny fiskusowi od kwoty dochodów, czyli od różnicy pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania, stosując jedną z dwóch stawek podatku PIT:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek - jeśli dochód podatnika, w tym przypadku mikroprzedsiębiorcy jest mniejszy niż 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł - jeśli jego dochód jest wyższy niż pierwszy próg skali podatkowej.

Do tego jako mikroprzedsiębiorca opodatkowujący swoje dochody z działalności gospodarczej za pośrednictwem skali podatkowej, możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która obecnie jest zależna od wysokości twojego dochodu. Może ona wynieść:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Kwota wolna od podatku w ogóle nie dotyczy podatników rozliczających się wg podatku liniowego i ryczałtu.

W PIT-36 mikroprzedsiębiorca może skorzystać z nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój, która w 2016 roku zastąpiła ulgę na nowe technologie. Oznacza ona więcej kosztów kwalifikowanych w katalogu, możliwość zastosowania większych odliczeń i dłuższych czasów na ich dokonanie czy też wyższe zwroty gotówkowe.

Rozliczenia VAT

Będąc mikroprzedsiębiorcą, można być jednocześnie czynnym podatnikiem podatku VAT. Jedno bynajmniej nie wyklucza drugiego. Mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro, mogą rozliczać VAT kwartalnie, a nie co miesiąc w 2017 roku, jeśli:

 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powyżej 12 miesięcy oraz
 • nie dokonali w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dostawy towarów wrażliwych.

Podatek VAT rozlicza się według stawki podatkowej 23 proc. lub stawki preferencyjnej w wysokości 8 proc. podatku VAT.

Od 2017 roku niektórzy przedsiębiorcy muszą składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W grupie tej znajdują się:

 • podatnicy VAT UE (VAT europejski),
 • dostawcy i nabywcy tzw. towarów wrażliwych, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkowego,
 • przedsiębiorcy zobowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego elektronicznie (w tym podmioty zatrudniające powyżej 5 pracowników).

Mikroprzedsiębiorcy nadal w 2017 roku są uprawnieni do składania deklaracji VAT w formie papierowej, ale w 2018 roku ma się to zmienić i wszystkie deklaracje z tytułu podatku od towarów i usług będą składane w formie elektronicznej.

Zwolnienie z opłacania podatku VAT mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać, jeśli dokonana przez nich sprzedaż nie przekroczyła wartości w 2016 roku na poziomie 200 tys. zł.

Jednolity Plik Kontrolny

Już w 2016 roku wiele podmiotów w polskiej gospodarce zostało objętych obowiązkiem wysyłania do fiskusa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ten sam obowiązek będzie od 2018 roku co miesiąc dotyczył mikroprzedsiębiorców.