Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Aktualności podatkowe: czy zaszły jakieś zmiany w obowiązkach płatnika i podatnika?


Płatnik podatku dochodowego PIT odprowadza zaliczki na podatek do urzędu skarbowego lub kwotę podatku, w zależności od sposobu opodatkowania przychodów lub dochodów, jakie uzyskuje podatnik. Sprawdźmy, jakie obowiązki aktualnie spoczywają zarówno na płatniku, jak i podatniku podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Pojęcie płatnika i podatnika

Nie wiesz, czy jesteś płatnikiem podatku dochodowego, czy może odgrywasz rolę wyłącznie podatnika w zakresie podatku PIT? Możesz bez trudu rozwikłać z nami tę zagadkę, sięgając po aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Zgodnie z przepisami, płatnikiem podatku jest podmiot, który ma obowiązek obliczyć i pobrać od przychodu lub dochodu podatnika podatek, a także wpłacić go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Jeśli więc płacisz osobiście podatek lub zaliczki na podatek, jesteś płatnikiem podatku, ale jednocześnie możesz też być jego podatnikiem.

Podatnikiem jest bowiem osoba fizyczna, której w sposób bezpośredni dotyczy zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z przepisami, płatnikiem może przy tym być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Obowiązki płatnika podatku PIT

Płatnik płaci podatek podatnika, czyli fizycznie przelewa na konto lub płaci w kasie urzędu skarbowego określone kwoty tytułem zobowiązania podatkowego. Jako płatnik musisz systematycznie, zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie o PIT obliczać i pobierać zaliczki podatkowe lub sam podatek od podatników, a także przekazywać w ustawowo wskazanych terminach do urzędu skarbowego informacji podatkowych. Trafiają one również w jednakowo brzmiącym egzemplarzu do podatników. W informacjach podatkowych jako płatnik będziesz musiał uwzględnić takie informacje jak:

 • wysokość pobranych w ciągu roku zaliczek podatkowych,
 • wysokość uzyskanego przez podatnika przychodu,
 • wysokość kosztu uzyskania przychodu.

Na przykład płatnicy - pracodawcy wypełniają dla swoich pracowników i dla urzędu skarbowego informację podatkową PIT-11, którą muszą przekazać w określonym terminie. Aktualnie, jeśli zatrudniasz do 5 osób, możesz wybrać papierowy druk PIT-11, ale wtedy koniecznie trzeba wysłać go do urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku podatkowego. W innym przypadku, przy elektronicznych PIT-11 wysyłasz je do urzędu skarbowego i do podatników w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

W terminie do 31 stycznia danego roku podatkowego jako płatnik będziesz musiał przekazać płatnikom i fiskusowi druki:

 • PIT-4R – deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR – deklarację o pobranym i zapłaconym podatku ryczałtowym,

Natomiast nieco później, bo do końca lutego danego roku podatkowego przekazujesz zaś:

 • PIT-11 – druk informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w trybie elektronicznym),
 • PIT-8C – druk informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-R – druk informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT – druk informacji dla nierezydentów o wysokości przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania.

Obowiązki podatnika

Podatnik ma obowiązek jako polski rezydent podatkowy, rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów - krajowych i zagranicznych, w polskim urzędzie skarbowym. Musi przy tym złożyć właściwy druk PIT fiskusowi, w którym wykaże wysokość podatku należnego. Łącznie ze złożeniem deklaracji trzeba także w nieprzekraczalnym, ustawowo wskazanym terminie, wpłacić na konto urzędu skarbowego należność podatkową za dany rok.

Najczęściej podatnicy w Polsce rozliczają się w ramach następujących deklaracji podatkowych PIT:

 • PIT-37 przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

Najpóźniej do urzędu skarbowego składa się deklaracje PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37, ponieważ mogą one wpływać do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.