Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Pobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym - rozliczenie Pit rodzica z ulgą czy bez?


Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest złożoną ulgą podatkową, pozwalającą generalnie na odliczenie w PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej i wydatków poniesionych w związku przystosowaniem jej miejsca zamieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Rozliczenie podatkowe roczne z ulgą rehabilitacyjną składają przede wszystkim niepełnosprawni podatnicy, ale nie tylko. Rozliczenie PIT z taką ulgą złożą niekiedy opiekunowie osób niepełnosprawnych. W taki sposób składane są PITy opiekuna niepełnosprawnego dziecka. Pytanie tylko, czy pobyt dziecka na obozie rehabilitacyjnym, będzie podstawą do tego, aby w Pit rodzica znalazła się ulga rehabilitacyjna?

 

Dla kogo ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna może znaleźć się w rozliczeniu rocznym podatnika, o ile jest on osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Opiekunem osoby niepełnosprawnej są osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych ze swojej najbliższej rodziny, o ile osoby te w roku podatkowym nie uzyskały dochodów wyższych od kwoty 9120 zł.

Pierwszym, najważniejszym warunkiem dla skorzystania z odliczenia wydatków na rehabilitację osób niepełnosprawnych w rozliczeniu rocznym, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, albo
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Według ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności – lekki, umiarkowany i ciężki. Zgodnie z art. 3 i 4 wspominanej ustawy:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

PITy opiekuna niepełnosprawnego dziecka mogą być złożone, jeśli dziecko posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być nie tylko rodzic, ale również w przypadku dziecka:

 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • dziadkowie.

Rozliczenie PIT z ulgą rehabilitacyjną może być złożone skutecznie i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tylko wówczas, gdy podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Musi więc rozliczenie podatkowe roczne składać na drukach PIT-37 lub PIT-36. Oba formularze powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jakie wydatki rozlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się pełen katalog wydatków, jakie mogą zostać ujęte w rozliczeniu rocznym z ulgą rehabilitacyjną. Zasadniczo, mogą to być wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną. Wśród tych wydatków wyróżnia się m.in. wydatki poniesione na:

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Pobyt dziecka niepełnosprawnego na obozie rehabilitacyjnym powoduje, że PITy opiekuna niepełnosprawnego dziecka mogą uwzględniać ulgę rehabilitacyjną. Wydatki na pobyt na obozie rehabilitacyjnym zostaną rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym, o ile wydatki te nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli wydatki te były sfinansowane częściowo przez organy wskazane powyżej, w rozliczeniu rocznym będzie można odliczyć wyłącznie różnicę między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną lub zwróconą w innej formie.