Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2017

Czy osoba bezrobotna z zasiłkiem składa rozliczenie PIT?


Utrata pracy powoduje, że dana osoba chcąc posiadać ubezpieczenie zdrowotne, musi zarejestrować się w urzędzie pracy. Jeśli posiada wymagany staż pracy u danego pracodawcy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, może mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne posiadają przychód w postaci takiego świadczenia. Czy zasiłek dla bezrobotnych będzie tak samo opodatkowany w ramach deklaracji Pity, jak wynagrodzenie z pracy na etacie? Czy osoby bezrobotne składają rozliczenie PIT do urzędu skarbowego?

 

Kto ma prawo do zasiłku?

Osobą bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Taka osoba może mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Dodatkowym warunkiem jest to, aby w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni taka osoba:

 • była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego obowiązkowo opłacane są składki na Fundusz Pracy;
 • wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnej pensji;
 • świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, z podstawą wymiaru składek w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • opłacała składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, gdzie podstawę wymiaru składek w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, gdzie podstawę wymiaru składek w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie spoza Unii Europejskiej, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • była zatrudniona za granicą przez co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP i przybyła do RP jako repatriant;
 • była zatrudniona, pełniła służbę lub wykonywała inną pracę zarobkową i osiągała wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek a rozliczenie PIT

Osoby bezrobotne pobierające z urzędu pracy zasiłek, zobowiązane są do złożenia rozliczenia podatkowego PIT na druku PIT-37. Jest to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się z podatku dochodowego otrzymane przez bezrobotnego kwoty wypłacane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako zwrot kosztów:

 • przejazdu do miejsca pracy,
 • przejazdu na badania lekarskie,
 • przejazdu do miejsca wykonywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego,
 • przejazdu do miejsca wykonywania prac użytecznych,
 • zakwaterowania w miejscu pracy, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego,
 • przejazdu na egzamin.

W zakresie tym nie mieszczą się zasiłki dla bezrobotnych, które wypłacane są z Funduszu Pracy, przez PUP.

Osoby, które w poprzednim roku podatkowym zrejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotni i miały ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych, muszą rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-37, podobnie jako podatnicy pracujący na etacie czy zleceniobiorcy oraz emeryci i renciści. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w takiej sytuacji jest Powiatowy Urząd Pracy i to urząd wysyła do podatnika informację podatkową PIT-11 stanowiącą podstawę właściwego rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Taka deklaracja stwarza realne możliwości skorzystania z ulgi na dziecko. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie powinna być przeszkodą w korzystaniu z ulgi podatkowej związanej ze sprawowaniem opieki i wychowywaniem dziecka. Można złożyć ją jako deklarację wspólną ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. PIT-37 pozwala podatnikom na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku oraz na przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.